Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA – EBI 12/2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA – EBI 12/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w
oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na
dzień 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Kancelarii
Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2014 oraz oceny
sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, oceny sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD
SA za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy
kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA w roku
obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami
związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki:
http://www.m-food.pl, w sekcji relacji inwestorskich.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
· Ogłoszenie o WZA.pdf rozmiar: 98.3 kB
· Projekty_uchwał wraz z porządkiem_obrad.pdf rozmiar: 145.1 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu