Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, EBI/16/2014Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, EBI/16/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa
72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia
art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie
15:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A.