Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – EBI 81/2013Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – EBI 81/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej
72/74, informuje niniejszym, że działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki,
reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku
obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 21 listopada 2013 roku (zgodnie z postanowieniami
art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 22 ust. 5 Statutu
oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki), w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art.
402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na
stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl) – na dzień 17 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie
Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia
wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;