Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – EBI 68/2013Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – EBI 68/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej
72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia
art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie
10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu
poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.