Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej SpółkiZmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku, mocą  postanowień  uchwał  oznaczonych  numerami  od  5/12/2012  do  16/12/2012 postanowiło:

(1) nie zatwierdzić kooptacji Członków Rady Nadzorczej tj:

– Pana Jacka Krala,

– Pana Zbigniewa Domżała,

– Pani Beaty Pietruszko,

(2) odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

– Pana Jarosława Turka,

– Pana Jerzego Chlebnego,

(3) powołać w skład Rady Nadzorczej:

– Pana Damiana Kochańskiego,

– Pana Pawła Wiktorko,

– Pana Piotra Jędrzejczaka,

– Panią Monikę Ostruszkę,

– Pana Pawła Walczaka,

(3)  odwołać  ze  składu  Zarządu  Pana  Jerzego Gądka,

(4) powołać do składu Zarządu Pana Jerzego Gądka.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia  2012  roku  została  podana  do  publicznej  wiadomości  w  drodze  Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku.

Obecnie:

(1) w skład jednoosobowego Zarządu Spółki wchodzi Pan Jerzy Gądek – Prezes Zarządu,

(2) w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

  • Pan Paweł Walczak – Członek Rady Nadzorczej
  • Pan Damian Kochański – Członek Rady Nadzorczej,
  • Pani Monika Ostruszka- – Członek Rady Nadzorczej,
  • Pan Paweł Wiktorko – Członek Rady Nadzorczej,
  • Pan Piotr Jędrzejczak – Członek Rady Nadzorczej.

 

Spółka pragnie zaznaczyć, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  M  Development  SA, w związku z podjętymi uchwałami w dniu 27 grudnia 2012 roku, ustanowiło organy Spółki  oraz tym samym został spełniony warunek przywrócenia akcji M Development SA do obrotu na rynku NewConnect tj. ustały okoliczności  uniemożliwiające jednoznaczne  wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania (obrót akcjami  M  Development  SA  został  zawieszony  mocą  uchwały  nr  1246/2012  Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do dnia następującego po dniu opublikowania przez M Development  SA  informacji o  ustaniu okoliczności  uniemożliwiających  jednoznaczne  wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, jednak nie dłużej niż trzy miesiące od powzięcia uchwały o zawieszeniu).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące  i  okresowe  przekazywane  w  alternatywnym  systemie  obrotu  na  rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes Zarządu