Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki – EBI 17/2015Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki – EBI 17/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku, po zarządzonych przerwach w obradach, mocą postanowień uchwał
oznaczonych numerami od 18/2015 do 29/2015 postanowiło:
(1) Odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
Pana Damiana Kochańskiego
Pana Stefana Radomskiego
Pana Romana Daroszewskiego
Pana Bartłomieja Walasa
Pana Piotra Rychta
(2) Powołać do składu skład Rady Nadzorczej:
Pana Grzegorza Chrabąszcza
Panią Monikę Ostruszkę
Pana Piotra Rychta
Pana Romana Daroszewskiego
Pana Łukasza Pajora
(3) Odwołać ze składu Zarządu Spółki Pana Andrzeja Kochańskiego
(4) Powołać do składu Zarządu Spółki Pana Jerzego Gądka, jako Prezesa Zarządu.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obradujące po zarządzonych przerwach w
obradach, w dniu 30 lipca 2015 roku została podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr
16/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
Spółka pragnie zaznaczyć, iż życiorysy zawodowe osób powołanych do składu Zarządu i Rady Nadzorczej zostaną
opublikowane przez Spółkę w drodze odrębnego komunikatu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacjebieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Jerzy Gądek – Prezes Zarządu