Zmiany formalne w strukturze Grupy Kapitałowej – EBI 19/2015Zmiany formalne w strukturze Grupy Kapitałowej – EBI 19/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 21 sierpnia 2015 r. Grupa
Kapitałowa M FOOD S.A zrealizowała kolejny etap przekształceń organizacyjnych w ramach Grupy. Przekształcenia miały
charakter organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną Grupy.
W dniu 21 sierpnia 2015 r. podpisano akt notarialny, zmieniający umowę spółki Corpo Sp. z o. o S.K. W szczególności
zmieniono §8 tej umowy. Zgodnie z tą zmianą, wspólnikami spółki stali się: CORPO Sp. z o. o. uprawniona do udziału w
zysku w wysokości 0,05%, V15 Sp. z o. o. uprawniona do udziału w zysku w wysokości 0,05% oraz COCOTAL S.C.Sp.,
uprawniona do udziału w zysku na poziomie 99,9%.
COCOTAL S.C.Sp jest nowo utworzoną spółką prawa luksemburskiego, zależną od Corpo Sp. z o. o. RGLAB SKA – tj. od
podmiotu w pełni zależnego od Emitenta. Zmiany odbyły się w ramach Grupy Kapitałowej i miały na celu strukturyzację
finansowo-podatkową.
W związku z powyższym, w zakresie działalności operacyjnej Grupy, nie wystąpiły żadne istotne zmiany.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Jerzy Gądek – Prezes Zarządu