Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 4/2020Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 4/2020

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019. Zgodnie z raportem EBI 1/2020 termin publikacji raportu rocznego został ustalony na dzień 1 czerwca 2020 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółka ustaliła na dzień 30 lipca 2020 roku. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jest spowodowana wpływem pandemii koronawirusa na proces przygotowania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz na wydłużenie czasu badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. W związku z powyższym zasadne jest ustalenie nowego terminu przekazania raportu rocznego. Jednocześnie Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2020 nie uległy zmianie, a ewentualne zmiany dat publikacji będą przekazywane w formie raportów bieżących.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.