Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2019Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2019

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w formie wymaganej przepisami § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz ust. 7.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby proces badania został zakończony
w najkrótszym możliwym terminie. Zbadane skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu od biegłego rewidenta wymaganych sprawozdań z badania, lecz nie później niż w dniu 12.08.2019 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes Zarządu