Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 5/2019Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 5/2019

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje o braku możliwości dotrzymania przez Spółkę terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok wynikającego z harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2019 roku Raportem EBI Nr 1/2019.

Z przyczyn niezależnych od Spółki, spowodowanych problemami technicznymi ograniczającymi w znacznym stopniu dostęp do serwerów, na których znajdują się oprogramowania finansowo-księgowe podmiotów z grupy kapitałowej M FOOD S.A. (awaria serwerów), Spółka nie miała możliwości dostarczenia audytorowi finansowemu wymaganych dokumentów w terminie umożliwiającym zbadanie skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdań z tych badań, tj. w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Powyższe uniemożliwia Spółce opublikowanie raportu rocznego za 2018 rok w formie wymaganej przepisami § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz ust. 7.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby proces badania został zakończony w najkrótszym możliwym terminie. Zbadane skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu od biegłego rewidenta wymaganych sprawozdań z badania, lecz nie później niż w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes Zarządu