Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – EBI 28/2013Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – EBI 28/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 4 marca 2013 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lutego 2013 roku, a także w drodze stosownych raportów bieżących EBI i ESPI z dnia 26 lutego 2013 roku).
Akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowych projektów zgodnie z wymogami art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zgłoszone przez wskazanego akcjonariusza projekty dotyczą uchwał:
 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
 w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji,
 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych
 w sprawie zmian Statutu Spółki.
Pełna treść zgłoszonych projektów uchwał została zawarta w załączniku do niniejszego Raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.