Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną – EBI 10/2014Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną – EBI 10/2014

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) informuje niniejszym, iż spółka zależna tj. Corpo Sp. z o.o. S.K.A. zbyła poza
rynkiem NewConnect, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną, 177.300 sztuk akcji Spółki o
wartości nominalnej 0,20 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 35.460 zł, natomiast łączna cena sprzedaży akcji
wyniosła 292.545 zł tj. 1,65 zł za jedną akcję.
Przedmiotowe akcje stanowią 0,35% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,35% głosów na jej Walnym
Zgromadzeniu.
Szczegółowe warunki Umowy sprzedaży akcji Spółki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach
tego typu.
Po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji Corpo Sp. z o.o. S.K.A. nie jest w posiadaniu akcji M Development S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu