Zawieszenie obrotu akcjami Spółki – EBI 6/2019Zawieszenie obrotu akcjami Spółki – EBI 6/2019

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 470/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Spółki, w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018. 

Zawieszenie, o którym mowa, będzie obowiązywało do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2018, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu rocznego Spółka podała do publicznej wiadomości komunikatem EBI Nr 5/2019 z dnia 30 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes Zarządu