Zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. w związku z ich scaleniem – ESPI 15/2016Zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. w związku z ich scaleniem – ESPI 15/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) w dniu 18 listopada 2016 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 listopada 2016 r. podjął Uchwałę nr 1214/2016 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami Emitenta w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

Na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem PLMDVLP00016, począwszy od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r. (włącznie).

Zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 23 listopada 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.