Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów – ESPI 14/2021Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów – ESPI 14/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Akcjonariuszy informacji o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów

Akcjonariusze: Artur Błasik, January Ciszewski – działający w imieniu własnym oraz JR Holding ASI S.A., Artur Górski – działający w imieniu Imperio ASI S.A., Jerzy Gądek – działający w imieniu własnym oraz wspólnie z Piotrem Rogalskim i Anną Rogalską w imieniu APJ Trust sp. z o.o. sp. j., Anna Rogalska – działająca w imieniu własnym oraz wspólnie z Piotrem Rogalskim i Jerzym Gądkiem w imieniu APJ Trust sp. z o.o. sp. j. (dalej zwani łącznie „Akcjonariuszami”), działając na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt. 1), 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) i pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) i 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwanej „Ustawą”), zawarli porozumienie (zwane dalej „Porozumieniem”), które dotyczy obejmowania akcji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, a także prowadzenia trwałej polityki wobec spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej zwanej „Spółką”) oraz, że w wyniku zawarcia Porozumienia Akcjonariusze posiadają łącznie liczbę akcji zapewniającą przekroczenie progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce.