Zawarcie umowy z V15 Sp. z o.o. S.K.A. na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji M FOOD S.A. – ESPI 7/2016Zawarcie umowy z V15 Sp. z o.o. S.K.A. na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji M FOOD S.A. – ESPI 7/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016r w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych (o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI 17/2016), informuje, iż w dniu 3 października 2016 roku Emitent zawarł umowę ze spółką  V15 Sp. z o.o. S.K.A.. z siedzibą w Łodzi, na mocy której  V15 Sp. z o.o. S.K.A. wyraziła zgodę i zobowiązała się do pokrycia niedoborów scaleniowych, które mogłyby powstać podczas procesu scalania akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 100.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł. Pokrycie niedoborów scaleniowych zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurami określonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.