Zawarcie umów pożyczek na rozpoczęcie i rozwój nowej działalności – ESPI 7/2021Zawarcie umów pożyczek na rozpoczęcie i rozwój nowej działalności – ESPI 7/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI 6/2021 z dnia 29 września 2021 o zamiarze rozpoczęcia nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów, a także o zawarciu listu intencyjnego wyrażającego chęć podjęcia współpracy w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka zawarła 3 (słownie: trzy) umowy pożyczek.

Na mocy przedmiotowych umów Spółka uzyskała od spółki Imperio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dwóch osób fizycznych pożyczki pieniężne w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z przeznaczeniem na rozwój działalności, której przedmiotem będzie udostępnianie streamingowego serwisu na urządzenia mobilne i komputery, w szczególności na stworzenie aplikacji mobilnej oraz zatrudnienie personelu.

Pożyczki zostały udzielone na okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy. Spłata pożyczek może nastąpić przed upływem tego terminu. Oprocentowanie pożyczek wynosi 6% (słownie: sześć procent) w stosunku rocznym.

Strony umów pożyczek określiły, że w miejsce zwrotu pożyczki w środkach pieniężnych Spółka może zaoferować pożyczkodawcom objęcie akcji Spółki za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 3,20 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy).

Pozostałe postanowienia umów pożyczek nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych w tego typu stosunkach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne