Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego w zakresie rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę – ESPI 6/2021Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego w zakresie rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę – ESPI 6/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką) informuje, że w dniu 29 września 2021 roku Spółka zakończyła rozpoczęty w dniu 19 stycznia 2021 roku proces przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 1/2021.

Celem procesu przeglądu opcji strategicznych była identyfikacja i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działania Spółki. W ramach przedmiotowego procesu Zarząd Spółki ocenił możliwe scenariusze prowadzenia dalszej działalności, w tym w szczególności rozszerzenie przedmiotu prowadzonej aktualnie działalności lub zmianę przedmiotu prowadzonej aktualnie działalności.

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Spółki ocenił, że Spółka ma potencjał rozwoju w zakresie dotychczasowej działalności pszczelarskiej, jak i powinna rozwijać działalność w nowych obszarach, które mogą przynieść w przyszłości dodatkowe korzyści. W ocenie Zarządu Spółki jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju Spółki jest branża nowych technologii i nowych mediów.

Kończąc proces przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki zdecydował, że w kolejnych okresach działalności Spółki będzie dążył do:

a) Rozwoju dotychczasowej działalności pszczelarskiej poprzez stworzenie centrum laboratoryjnego oraz jednostki badawczo-rozwojowej, których celem będzie tworzenie nowych wyrobów z wykorzystaniem miodu i produktów apikultury oraz certyfikacja produktów miodowych,

b) Rozwoju nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów.

Zarząd informuje, że w ramach realizacji wybranej opcji strategicznej polegającej na rozpoczęciu nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów Spółka zawarła w dniu 29 września 2021 roku ze spółkami Babaco S.A. z siedzibą we Włocławku, APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Łodzi, JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, Imperio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz z Panem Arturem Błasikiem list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie zamiaru podjęcia współpracy.

Strony listu intencyjnego postanowiły, że współpraca stron listu intencyjnego polegać będzie na:

1) Wsparciu merytorycznym Spółki przez Babaco S.A. w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, w szczególności poprzez udostępnienie know-how oraz kadry,

2) Nabyciu przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Babaco S.A.,

3) Wsparciu finansowym Spółki przez Imperio ASI S.A., JRH Holding ASI S.A. i Artura Błasika z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej działalności,

4) Wsparciu finansowym Spółki przez APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. z przeznaczeniem na dalszy rozwój nowej działalności.

Strony listu intencyjnego postanowiły, że szczegółowe zasady, zakres oraz warunki dotyczące współpracy ustalone zostaną w ramach prowadzonych rozmów oraz w stosownych umowach.

Strony listu intencyjnego zadeklarowały, że podejmą starania, aby kolejne kroki związane z realizacją intencji wyrażonych w liście intencyjnym zostały podjęte niezwłocznie po jego podpisaniu.

Zarząd Spółki informuje, że Babaco S.A. jest spółką działającą w obszarze nowych mediów i nowych technologii, która stworzyła i prowadzi internetową platformę streamingową babaco.tv oferującą płatny dostęp do treści wideo dla dzieci i młodzieży oraz przygotowuje kolejne projekty technologiczne i biznesowe związane z dostępem do nowych mediów i nowych technologii. Głównymi akcjonariuszami Babaco S.A. są Artur Błasik oraz JR Holding ASI S.A. Imperio ASI S.A. jest spółką inwestycyjną, której strategia inwestycyjna obejmuje inwestowanie środków pieniężnych m.in. w przedsięwzięcia związane z branżą nowych technologii. APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. jest dominującym akcjonariuszem Spółki, jest także aktywnym inwestorem inwestującym w spółki działające na rynku nowych technologii, i jest zainteresowana kolejnymi inwestycjami na tym rynku, a także dalszym rozwojem Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne