Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 8/2016Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 8/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016 r, postanowił wyznaczyć dzień 18 października 2016 roku jako Dzień Referencyjny w związku z procesem scalenia akcji Spółki.

W związku z powyższym Zarząd M FOOD S.A. zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym,  stanowiła jedno – lub wielokrotność liczby dziesięć.