Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 13/2016Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 13/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016 r, postanowił wyznaczyć dzień 29 listopada 2016 roku jako Dzień Referencyjny w związku z procesem scalenia akcji Spółki (po uzupełnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu zmiany postanowień Statutu w zakresie zmiany informacji o liczbie i wartości akcji w danej serii)

W związku z powyższym Zarząd M FOOD S.A. zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno – lub wielokrotność liczby dziesięć.

Powyższe ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki z powodu ograniczonej liczby akcji, które mogą zostać przeznaczone na uzupełnienie niedoborów scaleniowych.