Wyniki miodem i złotem płynąceWyniki miodem i złotem płynące

Jeden z największych na świecie graczy w obrocie miodem i wyrobami pszczelarskimi, opublikował kolejne sprawozdanie finansowe. M FOOD – giełdowy lider krajowego rynku, posiadający silną pozycję również w USA, Francji, Niemczech czy Danii, przeszedł restrukturyzację formalno-prawną. Pomimo sezonowości branży, spółka co roku notuje kilkumilionowe zyski i wszystko wskazuje na to, że w 2015 roku ten trend zostanie utrzymany. M FOOD jest głową holdingu, w którym głównym podmiotem jest CORPO – lider na rynku miodu w Polsce.

M FOOD w swej początkowej działalności skupiał się na branży deweloperskiej. Rok 2013 przyniósł zmiany w spółce. W wyniku odwrotnego przejęcia w ubiegłym roku, po przeprowadzonej w ostatnich miesiącach restrukturyzacji formalno-prawnej powstał holding M FOOD. Spółka swoja działalność skupia na obrocie miodem i produktach pszczelarskich, będąc tym samym jedną z największych firm w Europie w sektorze surowców i produktów apikultury. Liczącą się nie tylko w Polsce – 75% przychodów przynosi eksport.

Wzrosty w wynikach za 3 kwartał

Przychody w branży pszczelarskiej charakteryzują się sezonowością sprzedaży. Większość przychodów przypada na II półrocze (średnio o 50% więcej niż w I półroczu), dlatego najwyższe obroty generowane są w 4 kwartale roku, i właśnie wtedy spółka notuje najlepsze zyski.

dane finansowe

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z Raportu za 3 kwartał 2015 Grupy Kapitałowej M FOOD S.A.

Bieżący 3 kwartał cechuje się ogromnym wzrostem w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 roku. Przychody wzrosły o 67%, co przy tymczasowo agresywnej polityce cenowej Argentyny i spadku marż całej branży pozwoliło uzyskać wynik brutto narastający na poziomie przeszło 3 mln zł. W branży pszczelarskiej, to początek czasu kiedy sprzedaż odnotowuje wysokie wyniki, osiągając szczyt w okresie jesienno-zimowym. Holding  zamyka okres III kwartału zyskiem netto na poziomie 0,2 mln złotych. – Wynik netto jest jednak księgowo zaniżony o 3,3 mln w skali roku, z tytułu amortyzacji wartości przedsiębiorstwa, natomiast nie towarzyszy temu faktyczny koszt gotówkowy i odpływ pieniądza – tłumaczy Jerzy Gądek, prezes M FOOD SA. – Czyli faktyczne przepływy pieniężne o tę kwotę wyższe.

Poprzedni okres finansowy spółka zamknęła ponad 5 mln złotych zysku skonsolidowanego.

Do końca roku zamierzamy wprowadzić rozwiązania księgowe i organizacyjne, które spowodują większą transparentność, przyczyniając się do lepszej prezentacji wyników, a w efekcie lepszej faktycznej wiedzy inwestorów – mówi Jerzy Gądek – jeszcze tym roku ogłosimy nową strategię holdingu, nad którą właśnie pracujemy.

Grupa poprawia wyniki także w sprzedaży, generując w 3 kwartale ponad 32 mln zł obrotu ze sprzedaży – co w ujęciu k/k daje dynamikę 66%.

– Spółka, chcąc zapewnić sobie odpowiednią ilość i jakość miodu, jak co roku zawarła kontrakty zakupowe na cały sezon trwający od sierpnia do maja i zdecydowała się na obniżenie marży o 6,3%. – mówi Jerzy Gądek – pomimo znacznego odpisu księgowego, co roku osiągamy jednak kilkumilionowe zyski i ten rok nie powinien być pod tym względem inny niż dotychczasowe.

Zwiększenie  majątku Grupy ma wpływ na sumę bilansową, która jest większa o 12,3% w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost ten bardzo wyraźnie skorelowany jest ze wzrostem aktywów obrotowych, które finansowane są zarówno kapitałem własnym jak i zewnętrznymi źródłami finansowania. Spółka odnotowuje również wzrosty w towarach i zaliczkach na dostawy, które zwiększają się o ponad 57%. Widoczny jest wzrost wykorzystania linii kredytowych oraz faktoringu, czemu sprzyjają obecne stopy procentowe.

M Food na rynkach zagranicznych

Miody z Polski stają się coraz bardziej popularnym towarem na rynkach zagranicznych. W latach 2008 – 2014 eksport polskich miodów zanotował wzrost o 230%. Spółka praktycznie od początku istnienia kooperowała z podmiotami z zagranicy, a międzynarodowa współpraca jest ważnym czynnikiem w jej działalności.

Głównymi odbiorcami polskiego miodu  są: Francja, Niemcy oraz Dania.  Łącznie do tych krajów w 2014 roku trafiło aż 63% polskiego eksportu miodu. Polski miód trafia również na takie rynki jak  Hiszpania, Rumunia, Włochy, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska czy Stany Zjednoczone. Największymi odbiorcami towarów oferowanych przez M Food są jednak odbiorcy z Polski, Niemiec i Francji. Łącznie z podmiotami z tych krajów M Food wygenerował w 2014 roku 71% wartości przychodów. Należy pamiętać, że  pszczelarstwo to także inne produkty. Wymienić tutaj należy wosk, mleczko pszczele czy kit pszczeli, które są wykorzystywane w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, kosmetycznym czy farmaceutycznym i otwierają kolejne możliwości rozwojowe dla Grupy.

Informacja prasowa do pobrania:
Wyniki miodem i złotem płynące_17112015_info pras_MFOOD