Wybrane dane finansowe za rok 2012Wybrane dane finansowe za rok 2012

Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta Zarząd M Development Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, roczne sprawozdanie finansowe M Development Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, tj. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i za okres od l stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, dane sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za wskazany wyżej okres zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Ponadto, Zarząd M Development Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – Eko-Bilans Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki za wskazany wyżej okres, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, przedmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.