Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 – EBI 5/2015Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 – EBI 5/2015

Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 27 kwietnia 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając
w oparciu o postanowienia § 19 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od
dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obu sprawozdań sporządzanych według stanu na dzień 31
grudnia 2014 roku i postanowiła powierzyć zbadanie obu tych sprawozdań: spółce Biuro Biegłych Rewidentów Eko-
Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź), wpisanej do
rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jako podmiot audytorski nr 64.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w Biurem Biegłych Rewidentów Eko-
Bilans Spółką z o. o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2014.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu