Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 – EBI 8/2014Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 – EBI 8/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 10 marca 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, obu sprawozdań sporządzanych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku i postanowiła powierzyć zbadanie obu tych sprawozdań: spółce Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź), wpisanej do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jako podmiot audytorski nr 64.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w Biurem Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółką z o. o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Kochański – Prezes Zarządu