Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 rokuWprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

1. Spółka Akcyjna M Development mająca siedzibę przy ulicy Ogrodowa 72/74 w Łodzi, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 349490 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

3. W skład M Development S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe.

4. Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania i rozwoju działalności gospodarczej przez M Development S.A. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Podstawowym przedmiotem działalności M Development S.A. jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

5. Organy Spółki M Development – Zarząd i Rada Nadzorcza.