Warunkowa rejestracja akcji serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – EBI 2/2014Warunkowa rejestracja akcji serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – EBI 2/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 27 stycznia 2014
roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
(„KDPW”) uchwały nr 70/14 („Uchwała KDPW”), na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować 48.000.000
(czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki M Development S.A. o wartości nominalnej
0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLMDVLP00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę
organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLMDVLP00016,
decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.
Zgodnie z Uchwałą KDPW, zarejestrowanie Akcji Serii D1 w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech
dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o rozpoczęciu ich notowania w tym
samym alternatywnym systemie obrotu, do którego wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem
PLMDVLP00016, przez spółkę prowadzącą ten system, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu
pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu