Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F – ESPI 7/2017Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F – ESPI 7/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Zarząd spółki M FOOD S.A. („Spółka”) informuje, że cena emisyjna Akcji Serii F ustalona została na 11 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję. Cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona w oparciu o wycenę spółki wykonaną przez CARDA Consultancy S.A. oraz badanie popytu wśród wybranych instytucji finansowych.

Cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona zgodnie § 3 ust. 3 Uchwały Nr 3/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała Emisyjna”).