Upomnienie Spółki – EBI 11/2022  Upomnienie Spółki – EBI 11/2022  

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi powiadamia, że otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 596/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie upomnienia Spółki oraz nałożenia na nią obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powyższej uchwały wynika z nienależytego wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.