Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza.Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza.

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wpłynęło w dniu 20.04.2020 r. zawiadomienie od Pana Piotra Rogalskiego (Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W dniu 14.04.2020 r. AJ TRUST Sp. z o.o. (dawniej APJ TRUST Sp. z o.o., V15 Sp. z o.o.), będąca wobec Emitenta podmiotem dominującym, podpisała z Akcjonariuszem umowę nabycia udziałów AJ TRUST Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. Wobec powyższego Akcjonariusz zmienił stan posiadania udziałów w AJ TRUST Sp. z o.o. z dotychczasowych 60% – posiadanych łącznie z małżonką – na 0%, przestając być w AJ TRUST Sp. z o.o. podmiotem dominującym, a co za tym idzie zmniejszył się jego stan posiadania akcji Emitenta. Przed zmianą udziałów w AJ TRUST Sp. z o.o. Akcjonariusz jako większościowy jej udziałowiec pośrednio posiadał poprzez AJ TRUST Sp. z o.o. łącznie z małżonką 4.492.617 sztuk akcji Emitenta stanowiących odpowiednio 85,96% jego kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Aktualnie Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta. Akcjonariusz poinformował, że nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym umowy z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy,a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta. Podstawa prawna: Art.70 pkt1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji