Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 9/2021Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 9/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Artura Błasika (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%.

1)W dniu 24 września 2021 roku Akcjonariusz zawarł poza zorganizowanym systemem obrotu umowę sprzedaży akcji, na podstawie której w dniu 29 września 2021 roku Akcjonariusz nabył 342.697 akcji Spółki.

2)Przed dokonaniem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

3)Po dokonaniu transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusz posiada 342.697 akcji Spółki, które reprezentują 6,56 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 342.697 głosów, stanowiących 6,56 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

4)Akcjonariusz informuje, że nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5)Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6)Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane przez Akcjonariusza wynosi 342.697 głosów, stanowiących 6,56 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji