Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 9/2018Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 9/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od spółki V15 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482064, informacji o uzyskaniu przez nią pozycji spółki dominującej w wyniku  zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy połączenia spółek w trybie Art. 492 § 1 pkt.1 K.S.H.  Spółka V15 Sp. z o.o. przejęła akcje M FOOD S.A. należące do  przejmowanych spółek: V15 Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 4.425.117 i Corpo Bio Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 67.500 stając się wobec M Food S.A. podmiotem dominującym.

Przed rejestracją połączenia spółek Akcjonariusz nie posiadał akcji w kapitale zakładowym Emitenta i nie posiadał prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A..

Po dokonaniu rejestracji której dotyczy zawiadomienie, Akcjonariusz posiada 4.492.617 akcji M FOOD S.A. stanowiących 85,96% kapitału zakładowego tej spółki, dających prawo do 4.492.617 głosów co stanowi 85,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym umowy z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji