Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza ESPI 8/2021Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza ESPI 8/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Anny Rogalskiej, Pana Jerzego Gądka oraz spółki APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919201 („Akcjonariusz”)  informacji iż w wyniku transakcji zbycia przez Akcjonariusza akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi”, Akcjonariusz bezpośrednio, a Jerzy Gądek i Anna Rogalska pośrednio, zmniejszyli udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – poniżej progu 75%.

1)W dniu 24 września 2021 roku Akcjonariusz zawarł poza zorganizowanym systemem obrotu umowy sprzedaży akcji, na podstawie których w dniach 28 i 29 września 2021 roku Akcjonariusz zbył 1.506.983 akcji Spółki.

2)Przed dokonaniem transakcji, o których mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 4.492.617 akcji Spółki, które reprezentowały 85,96 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 4.492.617 głosów, stanowiących 85,96 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Jerzy Gądek osobiście oraz poprzez podmioty przez siebie kontrolowane tj. spółki JBG Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000854550) oraz JBG Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000854550), wspólnie z Anną Rogalską, kontroluje Akcjonariusza. Przed dokonaniem transakcji, o których mowa w powyżej, Jerzy Gądek posiadał bezpośrednio 6.634 akcje Spółki, które reprezentowały 0,13 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 6.634 głosów, stanowiących 0,13 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów, a inne niż Akcjonariusz podmioty przez niego kontrolowane nie posiadały akcji Spółki.

Anna Rogalska osobiście oraz przez podmioty przez siebie kontrolowane tj. APJ Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000857378) oraz APJ Trust Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi (ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź; KRS: 0000868921), wspólnie z Jerzym Gądkiem, kontroluje Akcjonariusza. Przed dokonaniem transakcji, o których mowa w pkt 1) powyżej, ani Anna Rogalska, ani inne niż Akcjonariusz podmioty przez nią kontrolowane nie posiadały akcji Spółki.

Jerzy Gądek i Anna Rogalska łącznie bezpośrednio i pośrednio przez Akcjonariusza posiadali przed dokonaniem transakcji, o których mowa w pkt 1) powyżej 4.499.251 akcji Spółki, które reprezentowały 86,09 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 4.499.251 głosów, stanowiących 86,09 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

3)Po dokonaniu transakcji, o których mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusz posiada bezpośrednio łącznie 2.985.633 akcje Spółki, które reprezentują 57,13 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2.985.633 głosów, stanowiących 57,13 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu transakcji, o których mowa w pkt 1) powyżej, Jerzy Gądek posiada bezpośrednio 6.634 akcje Spółki, które reprezentują 0,13 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 6.634 głosów, stanowiących 0,13 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów, a także Jerzy Gądek i Anna Rogalska pośrednio przez Akcjonariusza posiadają łącznie 2.985.633 akcji Spółki, które reprezentują 57,13 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2.985.633 głosów, stanowiących 57,13 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Jerzy Gądek i Anna Rogalska łącznie bezpośrednio i pośrednio przez Akcjonariusza posiadają po dokonaniu transakcji, o których mowa w pkt 1) powyżej, 2.992.267 akcji Spółki, które reprezentują 57,25 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2.992.267 głosów, stanowiących 57,25 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

4)Akcjonariusz informuje, że nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

Jerzy Gądek informuje, że jedynym podmiotem zależnym od niego posiadającym akcje Spółki jest Akcjonariusz.

Anna Rogalska informuje, że jedynym podmiotem zależnym od niego posiadającym akcje Spółki jest Akcjonariusz.

5)Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

Jerzy Gądek informuje, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

Anna Rogalska informuje, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6)Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane przez Akcjonariusza bezpośrednio, wynosi 2.985.633 głosów, stanowiących 57,13 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane bezpośrednio i pośrednio przez Jerzego Gądka i Annę Rogalską, wynosi 2.992.267 głosów, stanowiących 57,25 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji