Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 5/2021Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 5/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu wczorajszym od spółki APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi (APJ sp. z o.o. sp.j.), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919201, informacji o uzyskaniu przez nią pozycji spółki dominującej wobec Emitenta w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy spółki APJ TRUST sp. z o.o. sp. j powstałej w następstwie przekształcenia dotychczasowego Akcjonariusza Emitenta, tj. AJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) w APJ TRUST sp. z o.o. sp. j. (spółka przekształcona)

W wyniku powyższego zdarzenia APJ TRUST sp. z o.o. sp. j. została sukcesorem praw i obowiązków spółki przekształcanej, w tym akcji Emitenta w liczbie 4.492.617, stanowiących 85,96% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do 4.492.617 głosów, co stanowi 85,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym umowy z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.


Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji