Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 13/2021Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 13/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od JR HOLDING ASI S.A. („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

1)Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez JR HOLDING ASI S.A. 342 697 akcji Spółki na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży akcji z dnia 22 września 2021 roku, które to akcje zostały przeksięgowane na rachunek maklerski w dniu 29 września 2021 r.

2)Przed wskazaną transakcją JR HOLDING ASI S.A. nie posiadał akcji Spółki.

3)Po wskazanej transakcji JR HOLDING ASI S.A. posiada 342 697 akcji stanowiących 6,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 342.697 głosów, co stanowi 6,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4)Akcjonariusz informuje, że nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5)Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6)Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, wynosi 342.697 głosów stanowiących 6,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji