Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 12/2021Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 12/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Januarego Ciszewskiego („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

1)Zmiana udziału została spowodowana nabyciem przez podmiot zależny od Akcjonariusza tj. JR HOLDING ASI S.A. 342 697 akcji Spółki na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży akcji, które to akcje zostały przeksięgowane na rachunek maklerski w dniu 29 września 2021 r.

2)Przed wskazaną transakcją Pan January Ciszewski nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki

3)Po wskazanej transakcji Pan January Ciszewski bezpośrednio nie posiada akcji Spółki, pośrednio przez podmiot zależny, tj. JR HOLDING ASI S.A. posiada 342 697 akcji stanowiących 6,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 342.697 głosów, co stanowi 6,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4)Podmiotem zależnym od Akcjonariusza posiadającym akcje Spółki jest JR HOLDING ASI S.A posiadająca 342.697 akcji stanowiących 6,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 342.697 głosów, co stanowi 6,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5)Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, wynosi pośrednio 342.697 głosów stanowiących 6,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz bezpośrednio nie posiada akcji Spółki.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji