Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 11/2018Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 11/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Anny Rogalskiej w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, informacji o przekroczeniu udziału ponad 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w związku z pośrednim nabyciem akcji tej spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej) .

W związku z podpisaną w dniu 18.09.2018 roku umową darowizny, Akcjonariusz nabył 30% udziałów w spółce V15 Sp. z o.o. i posiada razem z mężem Piotrem Rogalskim 60% udziałów w tej spółce, co powoduje, że małżonkowie Anna i Piotr Rogalscy są łącznie podmiotem dominującym wobec  V15 Sp. z o.o..

Przed podpisaniem umowy darowizny Akcjonariusz nie posiadał akcji w kapitale zakładowym Emitenta i nie posiadał prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A.

Po przyjęciu darowizny, której dotyczy zawiadomienie, Akcjonariusz posiada łącznie z mężem Piotrem Rogalskim pośrednio 4.492.617 akcji M FOOD S.A. stanowiących 85,96% kapitału zakładowego tej spółki, dających prawo do 4.492.617 głosów, co stanowi 85,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia poinformował, że nie zawarł  z osobą trzecią o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, umowy której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji