Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 10/2021Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 10/2021

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%.

1)Zmiana udziału została spowodowana nabyciem przez Imperio 300.000 akcji spółki M FOOD S.A. na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży akcji, które to akcje zostały przeksięgowane na rachunek inwestycyjny Imperio w dniu 28 września 2021 r.

2)Przed wskazaną transakcją Imperio nie posiadało akcji spółki M FOOD S.A..

3)Po wskazanej transakcji Imperio posiada 300.000 akcji spółki  M FOODS.A. stanowiących 5,74% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 300.000 głosów, co stanowi 5,74% ogólnej liczby głosów.

4)Akcjonariusz informuje, że nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5)Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6)Łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, posiadane przez Akcjonariusza wynosi 300.000 głosów, stanowiących 5,74 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji