Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 10/2018Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza – ESPI 10/2018

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Piotra Rogalskiego w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, informacji o przekroczenie udziału ponad 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w związku z pośrednim nabyciem akcji tej spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej) .

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dokonał w dniu 10.08.2018 roku rejestracji połączenia spółek w trybie Art. 492 § 1 pkt.1 K.S.H.  Spółka V15 Sp. z o.o. przejęła akcje M FOOD S.A. należące do  przejmowanych spółek: V15 Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 4.425.117 i Corpo Bio Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 67.500 stając się wobec M FOOD S.A. podmiotem dominującym z udziałem  85,96%. Wobec powyższego Pan Piotr Rogalski posiadający w V15 Sp. z o.o. udziały stanowiące 50,18% kapitału zakładowego tej spółki, które dają 50,18%  ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stał się jej podmiotem dominującym, a wobec czego nabył pośrednio posiadane przez V15 akcje Emitenta.

Przed rejestracją połączenia spółek Akcjonariusz nie posiadał akcji w kapitale zakładowym Emitenta i nie posiadał prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A.

Po dokonaniu rejestracji której dotyczy zawiadomienie, Akcjonariusz posiada pośrednio 4.492.617 akcji M FOOD S.A. stanowiących 85,96% kapitału zakładowego tej spółki, dających prawo do 4.492.617 głosów, co stanowi 85,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia poinformował, że nie zawarł  z osobą trzecią o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, umowy której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

 

 

Podstawa prawna:

Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji