Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza.Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza.

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wpłynęło w dniu 20.04.2020 r. zawiadomienie od Pani Anny Rogalskiej (Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co było następstwem poniższych transakcji: – W dniu 14.04.2020 r. AJ TRUST Sp. z o.o. (dawniej APJ TRUST Sp. z o.o., V15 Sp. z o.o.), będąca wobec Emitenta podmiotem dominującym, podpisała z Panem Piotrem Rogalskim – udziałowcem AJ TRUST Sp. z o.o., współmałżonkiem Akcjonariusza, umowę nabycia udziałów AJ TRUST Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. W wyniku powyższego Akcjonariusz zmienił się jego stan posiadania udziałów w AJ TRUST Sp. z o.o. z dotychczasowych 60% posiadanych łącznie z małżonkiem na 42,86%, co skutkowało, iż Akcjonariusz przestał być w AJ TRUST Sp. z o.o. podmiotem dominującym, a co za tym idzie zmniejszył się jego stan posiadania akcji Emitenta; – W dniu 17.04.2020 r. Akcjonariusz otrzymał w drodze darowizny udziały w AJ TRUST Sp. z o.o., w wyniku czego zmienił się jego stan posiadania z dotychczasowych 42,86% na 60% udziałów w AJ TRUST Sp. z o.o.; Akcjonariusz uzyskując status podmiotu dominującego w AJ TRUST Sp. o.o. nabył pośrednio akcje Emitenta. Przed zmianą udziałów w AJ TRUST Sp. z o.o. Akcjonariusz jako jej udziałowiec pośrednio posiadał poprzez AJ TRUST Sp. z o.o. łącznie ze współmałżonkiem 4.492.617 sztuk akcji Emitenta stanowiących odpowiednio 85,96% jego kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Aktualnie Akcjonariusz posiada 4.492.617 sztuk akcji Emitenta stanowiących 85,96% jego kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz poinformował, że nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym umowy z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta. Podstawa prawna: Art.70 pkt1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji