Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 23/2013Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 23/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) ) informuje, iż Spółka powzięła
wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, o zmianie dotychczas posiadanego
udziału ponad 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w
wyniku tego zmniejszenia mniej niż 15% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza Spółki,
JGV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjną z siedzibą w
Łodzi.