Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 21/2013Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 21/2013

11Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła
wiadomość, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie, o zmianie dotychczas posiadanego
udziału ponad 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza Spółki, JGV Sp z o.
o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi.