Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji M FOOD S.A. – ESPI 17/2016Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji M FOOD S.A. – ESPI 17/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr 781/16 na mocy, której określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 2,00 zł (dwa złote), dzień 6 grudnia 2016 r. jako dzień wymiany 49.962.940 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji spółki M FOOD S.A. oznaczonych kodem PLMDVLP00016 na 4.996.294 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki M FOOD S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Jednocześnie stwierdzono, że dniem referencyjnym dla dokonania wymiany jest dzień 29 listopada 2016 r.

Zarząd KDPW stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLMDVLP00016 oznaczonych będzie 4.996.294 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki M FOOD S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł każda.