Treść uchwały podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development SATreść uchwały podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development SA

Zarząd M Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje  do  publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Walne  Zgromadzenie  Spółki  jednomyślnie  odrzuciło  Uchwałę  w  sprawie  podwyższenia  kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy  Spółki prawa  poboru  akcji  nowej  emisji.

W związku z powyższym –  przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, stwierdził  za bezcelowe głosowanie w przedmiocie punktu 11 i 12 porządku obrad tj. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów Wartościowych do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów

 

Podstawa prawna: §  4  ust.  2  pkt  7),  8)  i  9)  Załącznika  Nr  3  do  Regulaminu  ASO  – „Informacje  bieżące i okresowe  przekazywane w alternatywnym systemie  obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes Zarządu