Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 8 lipca 2016r. – EBI 17/2016Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 8 lipca 2016r. – EBI 17/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 lipca 2016 roku (po zarządzonej przerwie w obradach), wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”