Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2016r. Ogłoszenie przerwy w obradach – EBI 16/2016Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2016r. Ogłoszenie przerwy w obradach – EBI 16/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obecnością na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza, zrezygnowało z głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Ponadto, do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 8 lipca 2016 roku, do godziny 13:30.