Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 16 maja 2017r. – EBI 9/2017Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 16 maja 2017r. – EBI 9/2017

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2017 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”