Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ – EBI 14/2015Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ – EBI 14/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu
treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku,
wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obecnością na niniejszym Zgromadzeniu tylko jednego
akcjonariusza, zrezygnowało z głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchylenia tajności
głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Ponadto, do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego
Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 22
lipca 2015 roku, do godziny 16:00.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
· Treść uchwał ZWZA.pdf rozmiar: 138.7 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu