Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach ZWZ – EBI 15/2015Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach ZWZ – EBI 15/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanowiło zarządzić kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia, w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku, do godziny
14:00. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwały
(wraz z informacją o wynikach głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obradującego w dniu 22 lipca
2015 roku, podjętej do czasu ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Do w/w uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.
Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, po zarządzonej przerwie, pozostały następujące punkty porządku
obrad:
Punkt 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014.
Punkt 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.
Punkt 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Punkt 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
Punkt 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
Punkt 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
Punkt 18) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w p. 15 § 19.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6) – 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
· Treść Uchwał 22.07.2015.pdf rozmiar: 90.3 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu