Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. – EBI 16/2015Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. – EBI 16/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu
treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku (po
zarządzonych przerwach w obradach), wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6) – 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
· Treść Uchwał 30.07.2015.pdf rozmiar: 168.1 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Jerzy Gądek – Prezes Zarządu