Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M Development S.A. – EBI 17/2014Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M Development S.A. – EBI 17/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w
załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca
2014 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na brak propozycji, co do odwołania któregokolwiek z Członków
Rady Nadzorczej Spółki ze składu Rady Nadzorczej, odstąpiło od głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad
w pkt. 15.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie
zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
· Podjęte uchwały.pdf rozmiar: 176.7 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu